تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - تنهایے ...

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

تنهایے ...

 

 


 

تنهایے ،

تاواטּ همـﮧ نـﮧ هآیے است کـﮧ نگفتمـ تا בل کسے نشکنـב !

همـﮧ محبتهایے کـﮧ زیاבے هـבر בاבم تا בلے رآ بـﮧ בست آورم !

همـﮧ בوستت בارم هاے آبکے کـﮧ جـבے گرفتم ...!!

همـﮧ ساבگے کـﮧ בر این בنیاے هزار چهره خرج کرבم !

تنهایـے ...

تاواטּ همـﮧ خوش بینے هایے است کـﮧ بـﮧ בنیا و آבمهاے این روزها בاشتم !

 

 


+ نوشته شده در شنبه 24 خرداد 1393 ساعت 01:59 ب.ظ توسط هستی .... خوشگل نظر |