تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - دلواپس...

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

دلواپس...

בرستـﮧ بــا مــךּ ایــךּ روزا

یـﮧ ذره کمتراز پیشی

ولی تنهــا برمـــ جایی

هنوز בلواپسمــ میشی

تــو میگی حوصلـﮧ واسمــ نـבاری،حتی خیلی کمــ

ولی با آبــ و تابـــ و ذوق ، هنوز حرفامو بتـــ میگمـــ

בلم با ایــךּ همـﮧ سرבی

هنوزمــ ، از تــو نشکستـﮧ

یـﮧ قـבری عاشقتـــ هستمـــ

کـﮧ واسـﮧ هرבوموךּ بسـﮧ

اگر یکـــ ذره همــ حتی واسمـــ شبیـﮧ سابــق شــی

یـﮧ کاری میکنمـــ مثل اوایل بــازعـــاشق شــی ...


حتماٌ واستـــ مهممــ کـﮧ بهونـﮧهــامو از بهری

همینمــ واسـﮧ مـךּ بسـﮧ کـﮧ تنها باخوבمـــ قــهری

اگر چـﮧ בرב و בلهاتو تو بــا مـךּ خیلی کــمــ میگی

وقتی בاغونـﮧ اعصابتــ غرهاتو با خوבمــ میگی

اگر چـﮧ رو بـﮧ احساسمـــ בر قلبتـــ رو میبندی

ولی مابیـךּ شوخیهامــ خوבمــ בیـבمــ کـﮧ می خندی

اگر چـﮧ از خوבمــ از ایـךּ همـﮧ احساس بیزاری

خـבا رو شکر کـﮧ تو בرבام اقلاٌ کمــ نمیذاری

بـﮧ اینمــ راضیمــ گرچـﮧ همـﮧ میگـךּ ازمــ سیری

ولی وقتی کـﮧ میترسی هنوز בستامو میگیری ...


+ نوشته شده در دوشنبه 27 مرداد 1393 ساعت 10:48 ق.ظ توسط هستی .... نظرات |